Santiago 4 17 ang dating biblia Free live chat only house wife

Nueva Versión Internacional (NVI) Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo. Nilarawan ang salaysay na ito bilang "ang pinakatanyag na sagupaan" o konprontasyon "ng kasaysayan" sa 500 Questions & Answers from the Bible (o "500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya") na pinatnugutan ni Mark Fackler.

Walang sinuman ang nagnais na kalabanin siya, maging si Haring Saul.Sa isang nakamamatay na pagpukol, tumama sa pinuntiryang pagitan ng dalawang mata ni Goliat ang unang bato. Hinugot ni David ang espada ni Goliat mula sa lalagyan nito. Dahil sa pangyayaring ito, nahintakutan at umurong ang nagaping mga Filisteo.Pagkaraang bumaon ang bato sa noo ng higante, nawalan ito ng malay at bumagsak sa lupang nauuna ang mukha. Hinabol ng mga Israelita ang nagsisitakas na mga Filisteo.Nang marating ni David ang kampo ng Israel, natagpuan niya ang pagpapalitan ng mga sigawan sa pagitan ng mga hukbo ng Israel at ng mga Filisteo.Isa iyong pangyayari na tila magsisimula ang isang labanan.

Leave a Reply